A Simonfay Borkúria webshop adatkezelési tájékoztatója

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

(továbbiakban úgy is, mint „Tájékoztató”, vagy „Adatvédelmi Tájékoztató”)

Az Adatkezelési tájékoztató egészében letölthető PDF formátumban az alábbi ikonra kattintva:

 

1. Alapvető rendelkezések


1.1 Előzmények


2018 július 26. napjától Magyarországon is közvetlenül alkalmazandóvá vált az Európai Unió 2016/679 számú új adatvédelmi rendelete (General Data Protection Regulation, GDPR, a továbbiakban: „Rendelet” vagy „GDPR”), melyet az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (Info. törvény) módosításával ültettek át a hazai jogba. A weblapot üzemeltető Társaság (Simonfay Mezőgazdasági, Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság, székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 36., Cg. 01-09-731681) a Rendelet értelmében adatkezelőnek minősül, azaz a Rendelet a Társaság által kezelt személyes adatok vonatkozásában is alkalmazandó.


1.2 Célok
Az adatvédelmi és adatkezelési rendelkezéseinek, elveinek, a Társaság adatvédelmi és adatkezelési politikájának megállapítása.


1.3 Alkalmazandó jogszabályok



 • a fent írtak szerint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény („Infotv.”),

 • a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény („Ptk.”),

 • továbbá a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény („Grtv.”). 


1.4 A Tájékoztató hatálya


Jelen Adatkezelési Tájékoztató hatálya kizárólag a www.simonfay.borkuria.com, valamint a www.shop-simonfay.borkuria.com webcímen elérhető honlaphoz (a továbbiakban: „Honlap”) és a Társaság kereskedelmi tevékenységéhez kapcsolódó adatkezelésekre terjed ki.


A Tájékoztató hatálya csak kifejezett és egyértelmű tájékoztatás mellett terjed ki azon szolgáltatásokra és adatkezelésekre, melyek a Honlapon hirdető, vagy azon más módon megjelenő harmadik személyek promócióihoz, nyereményjátékaihoz, szolgáltatásaihoz, egyéb kampányaihoz, az általuk közzétett tartalomhoz kapcsolódnak.


A tájékoztató hatálya nem terjed ki a Társaság honlapjáról átirányított linkekre, illetve azok tartalmára.


1.5. A Tájékoztató módosítása


A Tájékoztató a mindenkor hatályos jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően, a Társaság egyoldalú döntése alapján is módosítható. A felhasználók a honlapon történő regisztrációval, valamint az oda történő belépéssel az ászf-et, valamint a felhasználói feltételeket, továbbá a jelen tájékoztatót minden további tevékenység nélkül elfogadják.


2. Fogalmak és azok jelentése


A Tájékoztatóban szereplő fogalmak jelentései – figyelemmel az irányadó jogszabályi fogalmakra is – az alábbiak.


2.1. Adatkezelés: a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közlés továbbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés.


2.2. Adatkezelő: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza.


2.3. Személyes adat vagy adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.


2.4. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy szolgáltató, aki az Adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


2.5. Érintett: az a természetes személy, aki személyes adatát bocsátja, vagy akinek személyes adatát bocsátják a Társaság rendelkezésére.


2.6. Külső szolgáltató: az Adatkezelő vagy a Honlap üzemeltetője által, az egyes szolgáltatások biztosításához kapcsolódóan – akár közvetlenül, akár közvetetten – igénybe vett harmadik fél szolgáltató partnerek, amelyek számára a szolgáltatásaik biztosítása érdekében Személyes adatok továbbításra kerülnek vagy kerülhetnek, illetve akik a Társaság részére Személyes adatokat továbbíthatnak. Külső szolgáltatónak minősülnek továbbá azon szolgáltatók is, amelyek nem állnak sem a Társasággal sem a szolgáltatások üzemeltetőivel együttműködésben, azonban az által, hogy hozzáférnek a Honlaphoz, az Érintettekről adatokat gyűjtenek, amelyek akár önállóan, akár más adatokkal összekapcsolva alkalmasak lehetnek az Érintett azonosítására. A tárhelyszolgáltatás biztosítása során a Társaság Külső szolgáltatónak tekinti az Érintettet is az általa használt tárhelyen folytatott adatkezelési tevékenység szempontjából.


2.7. Tájékoztató: a Társaság jelen adatkezelési tájékoztatója.


3. Az adatkezelő személye és tevékenysége


Név: Simonfay Mezőgazdasági, Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság


Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 36.


Cégjegyzékszám: 01-09-731681, nyilvántartja a Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
Telefon: +36 30 414 2541
E-mail: borgaleria@simonfay.hu


Adatvédelmi felelős: Az Info. törvény alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölésére a Társaság nem köteles.


Adatvédelmi felelős beosztása:


Az Adatkezelő Magyarországon bejegyzett gazdasági társaság.


Az Adatkezelő üzemelteti a Honlapot, amely a Társaság termékeinek eladása céljából jött létre, kereskedelmi kapcsolatban áll a beszállítókkal és a vevőkkel, továbbá egyéb egységeket is működtethet.


4. Az adatkezelés alapvető elvei a hatályos jogszabályok szerint


4.1 Jogszerűség, tisztességesség


Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kell végezni. A Társaság csak a jogszabályban meghatározott vagy az Érintettek vagy az azok munkáltatói/megbízói/megrendelői által megadott adatokat kezeli, az alábbiakban meghatározott célokból. A kezelt Személyes adatok köre mindig arányban áll az adatkezelés céljával, azon nem terjeszkedhet túl.


4.2 Pontosság


Az adatoknak az adatkezelés céljából szükségesek és relevánsak kell, hogy legyenek, továbbá pontosnak és szükség esetén naprakésznek kell lenniük.


4.3 Célhoz kötöttség


Minden olyan esetben, ha a Személyes adatokat a Társaság az eredeti adatfelvétel céljától eltérő célra kívánja felhasználni, erről az Érintettet tájékoztatja, és ehhez előzetes, kifejezett hozzájárulását megszerzi, illetőleg lehetőséget biztosít számára, hogy a felhasználást megtiltsa.


4.4 Megfelelőség


A Társasága a részére megadott Személyes adatokat nem ellenőrzi. A megadott Személyes adatok megfelelőségéért kizárólag az azt megadó személy felel.


4.5 Korlátozott tárolhatóság


A tárolásának olyan formában kell történnie, amely az érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé.


4.6. 16. életévét be nem töltött személy adatainak védelme


A 16. életévét be nem töltött személy érintett Személyes adatai csak a felette szülői felügyeletet gyakorló nagykorú személy hozzájárulása esetén kezelhetők. A Társaságnak nem áll módjában a hozzájáruló személy jogosultságát, illetve nyilatkozatának tartalmát ellenőrizni, így az Érintett illetve a felette szülői felügyeletet gyakorló személy szavatol azért, hogy a hozzájárulás megfelel a jogszabályoknak. Hozzájáruló nyilatkozat hiányában a Társaság 16. életévét be nem töltött érintettre vonatkozó Személyes adatot nem gyűjt.


4.7 A Társaság az általa kezelt Személyes adatokat a Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozókon és a Külső szolgáltatókon kívül harmadik félnek át nem adja.
Az adatok kezelését oly módon kell végezni, hogy megfelelő technikai és vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága.
A jelen pontban foglalt rendelkezés alól kivételt képez az adatok statisztikailag összesített formában történő felhasználása, mely az Érintett beazonosítására alkalmas egyéb adatot semmilyen formában nem tartalmazhat.


A Társaság bizonyos esetekben – hivatalos bírósági, rendőrségi megkeresés, jogi eljárás szerzői-, vagyoni- illetve egyéb jogsértés vagy ezek alapos gyanúja miatt a Társaság érdekeinek sérelme, a szolgáltatás biztosításának veszélyeztetése stb. – harmadik személyek számára hozzáférhetővé teszi az Érintett elérhető Személyes adatait.


4.8 A Társaság az általa kezelt Személyes adat helyesbítéséről, korlátozásáról, ill. törléséről az Érintettet, továbbá mindazokat értesíti, akiknek korábban a Személyes adatot Adatkezelés céljára továbbította. Az értesítés mellőzhető, ha ez az Adatkezelés céljára való tekintettel az Érintett jogos érdekét nem sérti.


4.9 A Rendelet alapján a Társaság nem köteles adatvédelmi tisztviselő kijelölésére, a Társaság ugyanis nem minősül közhatalmi szervnek vagy közfeladatot ellátó szervnek, a Társaság tevékenységei nem foglalnak magukban olyan műveletet, amely az Érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé, továbbá a Társaság nem kezel különleges adatot, illetve büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményre vonatkozó személyes adatot.


5. Az adatkezelés jogalapja


5.1 Az Info. törvény, továbbá a GDPR 6. cikke megállapítja, hogy az Érintettek személyes adatai mely esetben kezelhetők:


a) az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
b) az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhe szükséges;
c) az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
d) az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
e) az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
f) az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.”


5.2. Figyelemmel a Társaság tevékenységének jellegére, az adatkezelés jogalapja elsősorban az Érintett önkéntes, megfelelő tájékoztatáson alapuló kifejezett hozzájárulása (Infotv. 5. § (1) bek. a) pont), a Társaság és az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője közti bármely szerződéses kötelem előkészítése során vagy annak létrejöttét követően a Rendelet fenti 5.1.b) pontja és a Rendelet fenti 5.1.c) pontja. a kamerával megfigyelt területek esetében a Rendelet fenti 5.1.d) pontja. Az Érintett önként, akár munkáltatója/megbízója/megrendelője részére végzett feladat ellátása során lép kapcsolatba a Társasággal, vagy önként regisztrál, vagy önként veszi igénybe a Társaság szolgáltatását. A Társaság az Érintettek hozzájárulásának a hiányában csak akkor kezel adatot, ha erre jogszabály egyértelműen felhatalmazza.


5.3 Ha az adatkezelés hozzájáruláson alapul, az adatkezelőnek képesnek kell lennie annak igazolására, hogy az érintett személyes adatainak kezeléséhez hozzájárult.


5.4 Az Érintett jogosult arra, hogy hozzájárulását bármikor visszavonja mindazon adatkezelés tekintetében, amelynek jogalapja a Rendelet a Rendelet fenti 5.1.a) pontja. A hozzájárulás visszavonása nem érinti a hozzájáruláson alapuló és a visszavonás előtti, valamint a Rendelet fenti 5.1.b) és/vagy c) és/vagy 5.1.d) pontja szerinti adatkezelés jogszerűségét.


5.5 A Tájékoztatóban meghatározott Adatfeldolgozók részére történő Adattovábbítás az Érintett külön hozzájárulása nélkül végezhető. Személyes adatok harmadik személynek vagy hatóságok számára történő kiadása – hacsak jogszabály ettől eltérően nem rendelkezik – kizárólag jogerős hatósági határozat alapján, vagy az Érintett előzetes, kifejezett hozzájárulása esetén lehetséges.


5.6 A Társaság által működtetett, az ügyfélforgalom számára nyitva álló helyiségekben, továbbá a raktárhelyiségekben vagyonvédelmi célokból térfigyelő kamerák működhetnek. Ennek jogalapja a Rendelet 6. cikk (1) bekezdésének d) pontja.


5.7 Az Adatkezelő a Felhasználó által az egyes honlapokra történő belépéskor a Felhasználó IP címét a szolgáltatás nyújtásához kapcsolódóan, az Adatkezelő jogos érdekére tekintettel és a szolgáltatás jogszerű biztosítása okán (pl. jogellenes felhasználás, ill. jogellenes tartalmak kiszűrése érdekében), a Felhasználó külön hozzájárulása nélkül is rögzíti.


5.8 Bármely Felhasználó e-mail címének valamint a regisztráció során megadott adatainak (pl. felhasználó név, azonosító, jelszó stb.) megadásakor egyben felelősséget vállal azért, hogy a megadott e-mail címről ill. az általa megadott adatok felhasználásával kizárólag ő vesz igénybe szolgáltatást. E felelősségvállalásra tekintettel egy megadott e-mail címen és/vagy adatokkal történt belépésekkel összefüggő mindennemű felelősség kizárólag azt a Felhasználót terheli, aki az e-mail címet regisztrálta és az adatokat megadta.


6. Az adatkezelés célja


Az adatok kezelését jogszerűen és tisztességesen, valamint az Érintett számára átlátható módon kell végezni. A Társaság törekszik arra, hogy csak olyan személyes adat kezelésére kerüljön sor, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlen, a cél elérésére alkalmas. A személyes adat csak a cél megvalósulásához szükséges mértékben és ideig kezelhető. Az adatkezelés célja elsősorban a Honlap üzemeltetése és az Adatkezelő szolgáltatásainak nyújtása, kereskedelmi és szerződéses kapcsolatainak létrejötte, teljesítése.


Az adatkezelés célja a fentiek alapján:



 • az Érintett azonosítása, az Érintettel való kapcsolattartás

 • a Honlapon történő vásárlás során létrejött szerződés előkészítése, a szerződéses kötelezettségek Adatkezelő általi teljesítése, jogainak érvényesítése;

 • az Érintett számára tömör, átlátható, érthető és könnyen hozzáférhető tájékoztatást nyújtson

 • a Társaság és az Érintett közötti, a Társaság tevékenységi körébe tartozó jogügyletek létrejötte és teljesítése

 • díjfizetéshez kötött szolgáltatás igénybe vétele esetén a díj beszedése, számlázás

 • az Adatkezelőt terhelő kötelezettségek teljesítése, az Adatkezelőt megillető jogok gyakorlása

 • elemzések, statisztikák készítése, a szolgáltatások fejlesztése – ezen célból az adatkezelő csak anonimizált adatokat, személyazonosításra alkalmatlan összesítéseket használ fel

 • az Érintett külön hozzájárulása esetén reklámozás, kutatás

 • az Érintett jogainak védelme, különös figyelemmel arra, hogy a jelenleg hatályos jogszabályok rendelkezései szerint Magyarországon 18 év alatti személynek alkoholtartalmú ital nem árusítható.


7. Az adatok származási helye


A Társaság kizárólag az Érintettek, vagy az Érintettek szolgáltatását (munkáját) igénybe vevő személyek által az ügylet előkészítés/teljesítése érdekében megadott Személyes adatokat kezeli, adatokat más forrásból nem gyűjt.


Az adatok megadása az Érintett regisztrációja során történik. Az Érintett a regisztráció során megadja a nevét, e-mail címét, jelszavát, továbbá életkorát, illetve nyilatkozik arról, hogy betöltötte a 18. életévét.


Amennyiben az Érintett az Adatkezelő által szervezett promóción regisztrál, és megadja adatait, az adott promóció tájékoztatójában foglaltak szerint hozzájárul személyes adatai kezeléséhez. Ebben az esetben az Adatkezelő kizárólag a promóció során megadott adatokat kezeli.


Amennyiben a Társaság nyereményjátékot szervez, az Érintett hozzájárulása külön szükséges az azon való részvételhez.


8. A kezelt adatok fajtája


A vonatkozó jogszabályok rendelkezéseinek megfelelően a Társaság kizárólag a 8. pont szerint megadott személyes adatokat kezeli. A kezelt adatok az alábbiak:


A Társaság által kezelt adatok az alábbi célokkal rendelkezhetnek:



 • Regisztrációhoz szükséges adatok: A Honlapon történő vásárláshoz szükséges regisztráció keretében az Érintett vezetéknevének, keresztnevének, e-mail címének, jelszavának, telefonszámának és amennyiben bevezetésre kerül, a klubtagsági számának, továbbá életkorának megadásával / ellenőrző kérdés megválaszolásával teszi lehetővé a webshopból történő vásárlást.

 • Marketing célú megkeresések során megadott adatok: A Társaság által végzett marketing célú megkeresések során az Érintett megadja a nevét, e-mail címét, telefonszámát és lakcímét. Az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, az adatkezelés elsődleges célja a marketing célú kapcsolattartás, tájékoztatás, hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdés szerinti közvetlen megkeresés küldése.

 • Beszállítók adatai: a Társaság a beszállítóival valló üzleti együttműködés során, adatkezelés esetében az Érintett vagy annak munkáltatója/megbízója/megrendelője megadja az Érintett nevét, e-mail címét, telefonszámát. Az adatkezelés jogalapja a szerződések teljesítése és jogi kötelezettség teljesítése.

 • Esetleges közvélemény kutatás során megadott adatok: a Társaság által végzett közvélemény kutatások során sor kerül az Érintett által megadott adatok kezelésére, nyilvántartására és felhasználásukra a későbbiekben. Az ilyen adatok kezelésére a Társaság a GDPR 9. cikk (2) bekezdés e) pont alapján jogosult.

 • Számlázási adatok. Amennyiben az Érintett ellenértéket teljesít a Társaság részére, a Társaság, valamint a könyvelője a rá vonatkozó szabályok szerint kezeli a fizetéshez és a számlázáshoz kapcsolódó adatokat (fizetés módja, fizetéshez használt eszköz adatai, számlázás esetében a vásárló neve, címe, adószáma). Az adatkezelés jogalapja részben az Érintett hozzájárulása, részben az adózásra, számvitelre vonatkozó jogszabályok előírásainak teljesítése. Az adatkezelés célja a számlázás, díjak beszedése.

 • Hitelesítés során megadott adatok, iratok. Az Érintetteknek lehetőségük, a Társaság által meghatározott esetekben kötelezettségük áll fenn arra, hogy hitelesítsék magukat, az alábbi 11. pontban írtak szerint. Az iratok kezelése a 11. pontban írtak szerint történik. Az adatkezelés célja az Érintett személyének az ellenőrzése.


A fentieken túl a Társaság kezeli a technikai adatokat, ezen belül az IP címet, a 13. pontban leírtak szerint.


9. Az adatkezelési folyamat menete


Az adatok forrása az Érintett, vagy vele munkaviszonyban/megbízási/vállalkozási jogviszonyban álló jogalany, aki az adatokat (i) az esetleges regisztráció során és/vagy (ii) a jogügylet előkészítése, létrejötte vagy teljesítése során és/vagy (iii) a hírlevél vagy a 2008. évi XLVIII. tv. 6.§ (1) bekezdése szerinti közvetlen megkereséssel kapcsolatos nyilatkozat megtétele során adja meg. A regisztrációs űrlapon szereplő adatok megadása kötelező, kivéve, ha ennek ellenkezője kifejezetten fel van tüntetve.


Az Érintett az adatokat önállóan adja meg, a Társaság erre vonatkozóan semmilyen kötelező iránymutatást nem ad, tartalmi elvárásokat nem támaszt. Az Érintett az általa megadott adatok kezeléséhez kifejezetten hozzájárul. Az Érintett a Társaság által kért adatokon kívül jogosult más adatok megadására a profiljában, az adatok kezelésének jogalapja ebben az esetben is az Érintett önkéntes hozzájárulása.


Amennyiben az Érintett regisztrál a Társaság által szervezett promóción (pl. a facebook-on), és megadja az ott kért adatait, elfogadja az adott promócióhoz kapcsolódó adatkezelési tájékoztatót. Ebben az esetben az adatok megadásával az Érintett nem regisztrál a Honlapon, de hozzájárul a megadott adatainak a promóció tájékoztatójában meghatározottak szerint történő kezeléséhez.


10. Okiratokkal kapcsolatos adatkezelés


Amennyiben a megrendelő személyének ellenőrzése érdekében szükséges, az Érintettnek lehetősége van arra, hogy a Társaság rendelkezésére bocsáthassa a személyes adatait. A jogszabály által meghatározott szűk körben ez kötelezettség is lehet.


Az Érintettnek – kivéve amennyiben a Társaság azt kötelezően előírta – lehetősége van arra, hogy az okiratokat a személyes adatok törlésével tegye közzé. Amennyiben az Érintett az adatokat nem törli, a közzététel esetén hozzájárul az adatok nyilvánosságra hozatalához.
Amennyiben a Társaság az okiratok személyes adatokkal történő közzétételét nem írja elő, és lehetőséget biztosít az adatok törlésére, az esetleges közzétételért a Társaságot semmilyen felelősség nem terheli.


11. Hitelesítés


A hitelesítési folyamat célja az, hogy a Társaság meggyőződhessen az Érintett személyének valódiságáról. A Társaság ellenőrzi, hogy a megjelölt szerződéskötési szándékot jelző Érintett valóban természetes személy. Az ellenőrzést követően a Társaság a fotókat, adatokat a Honlapról törli, azokat azonban az adatkezelés jogalapja megszűnéséig egyéb tárhelyen tárolja. Az adatkezelés célja az Érintettek hitelesítése, valamint a jogügylet létrehozása, létrejöttét követően jogszerű teljesítésének elősegítése.


12. Hírlevelek, reklámok


Az Érintett hozzájárulhat ahhoz, hogy a Társaság a megadott elérhetőségeken felvegye vele a kapcsolatot és számára a közvetlen megkeresés módszerével hírlevelet, illetve reklámot küldjön. A reklám küldhető postai úton, telefonon (ideértve az SMS-t is), vagy e-mailben (ideértve a Facebook Messengert is), azonban ehhez az Érintettnek minden esetben hozzá kell járulnia. Az Érintett a hozzájárulását bármikor, indokolás nélkül, írásban vonhatja vissza.


13. Cookie-k


A cookie-k a webszerver által küldött, változó tartalmú, alfanumerikus információ csomag, mely a felhasználó számítógépén rögzül és előre meghatározott érvényességi ideig tárolásra kerül.


A Társaság rendszere automatikusan rögzítheti az Érintett számítógépének IP-címét, a látogatás kezdő időpontját, illetve egyes esetekben – a számítógép beállításától függően – a böngésző és az operációs rendszer típusát. Az így rögzített adatok egyéb személyes adatokkal nem kapcsolhatók össze. Az adatok kezelése kizárólag statisztikai célokat szolgál. A cookie-k lehetővé teszik a Honlap számára, hogy felismerje, azonosítsa és nyilvántartsa a korábbi látogatókat. A cookie-k a Társaságot, mint a Honlap üzemeltetőjét segítik a Honlap optimalizálásában, abban, hogy a Honlap szolgáltatásait az Érintettek szokásának megfelelően alakítsa ki. A cookie-k alkalmasak továbbá arra, hogy



 • megjegyezzék a beállításokat, így nem kell azokat az Érintettnek újra rögzítenie, ha egy új oldalra lép,

 • emlékeznek a korábban bevitt adatokra, ezért azokat nem kell újra begépelni,

 • elemzik a honlap használatát annak érdekében, hogy az így nyert információk felhasználásával végrehajtott fejlesztések eredményeként az a lehető legnagyobb mértékben az Érintett elvárásai szerint működjön, az érintett könnyen megtalálja a keresett információt, és

 • figyelemmel kísérik hirdetéseink hatékonyságát.


Amennyiben a Honlapon a Társaság külső webes szolgáltatások segítségével jelenít meg különféle tartalmakat, az néhány olyan cookie tárolását eredményezheti, melyeket nem a Társaság felügyel, így nincs befolyása arra, hogy ezek a weboldalak, illetve külső domainek milyen adatokat gyűjtenek. Ezen cookie-król az adott szolgáltatásra vonatkozó szabályzatok adnak tájékoztatást.


A Társaság a cookie-kat felhasználja arra, hogy az Érintettek felé a Google és a Facebook útján reklámokat jelenítsen meg. Az adatkezelés emberi beavatkozás nélkül történik.
Az Érintettnek lehetőségük van a cookie-kat törölni a böngészőjükben (általában a beállítások adatvédelmi szekciójában). A cookie-k alkalmazásának tiltásával az Érintett tudomásul veszi, hogy cookie nélkül a Honlap működése nem teljes értékű.


14. Adattovábbítás


A Társaság személyes adatot csak akkor továbbít harmadik személy részére, ha ahhoz az Érintett egyértelműen – a továbbított adatkör és az adattovábbítás címzettje ismeretében – hozzájárult, vagy az adattovábbításra jogszabály felhatalmazást ad, illetve a Társaság jogszabály által előírt kötelezettséget teljesít (pl. nyilvántartások vezetése, könyvelés).


A Társaság jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt Személyes adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amely Személyes adat továbbítására őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen Adattovábbítás, valamint az ebből származó következmények miatt a Társaság nem tehető felelőssé.


A Társaság az adattovábbításokat minden esetben dokumentálja, és az adattovábbításokról nyilvántartást vezet.


15. Adatfeldolgozás


A Társaság a tevékenysége ellátásához jogosult adatfeldolgozót igénybe venni. Az adatfeldolgozók önálló döntést nem hoznak, kizárólag a Társasággal kötött szerződés és a kapott utasítások, továbbá a vonatkozó jogszabályok szigorú előírásai szerint jogosultak eljárni. A Társaság ellenőrzi az adatfeldolgozók munkáját. Az adatfeldolgozók további adatfeldolgozó igénybevételére csak a Társaság hozzájárulásával jogosultak. A Társaság kizárólag olyan adatfeldolgozókat vehet igénybe, akik, vagy amelyek megfelelő garanciákat nyújtanak az adatkezelés megfelelését és az érintettek jogainak védelmét biztosító, megfelelő technikai és szervezési intézkedések végrehajtására.


Az adatfeldolgozó a Társaság előzetesen írásban tett eseti vagy általános felhatalmazása nélkül további adatfeldolgozót nem vehet igénybe. Az általános írásbeli felhatalmazás esetén az adatfeldolgozó tájékoztatja a Társaságot minden olyan tervezett változásról, amely további adatfeldolgozók igénybevételét vagy azok cseréjét érinti, ezzel biztosítva lehetőséget a Társaságnak arra, hogy ezekkel a változtatásokkal szemben kifogást emeljen.
A Társaság az igénybe vett adatfeldolgozókat a Tájékoztatóban megjelöli.
A Társaság által igénybe vett adatfeldolgozók:



 • A tárhely és a domain szolgáltató: one.com – Kalvebod Brygge 24 DK- 1560 Copenhagen Denmark

 • Weboldal készítő: ReeSite Design Kontra József egyéni vállalkozó 2440 Százhalombatta Tóth László u. 5.

 • Raiffeisen Bank

 • A weboldalhoz tartozó hírlevél küldő rendszer:  Mailchimp, az adatfeldolgozó neve: The Rocket Science Group LLC / MailChimp, címe: 675 Ponce de Leon Ave NE, Suite 5000 Atlanta, GA 30308 USA, adatfeldolgozás célja: hírlevél küldés

 • Jogi partner: Simonfay Ügyvédi Iroda (1061 Budapest, Andrássy út 36.)

 • Könyvelő: Multiservice Tanácsadó Kft. (1061 Budapest, Andrássy út 36.)


16. Külső szolgáltatók


A Társaság Külső szolgáltatókat vesz igénybe, amely Külső szolgáltatókkal a Társaság együttműködik.
A Külső szolgáltatók rendszereiben kezelt Személyes adatok tekintetében a Külső szolgáltatók saját adatvédelmi szabályzatában foglaltak az irányadók. A Társaság minden tőle telhetőt megtesz annak érdekében, hogy a Külső szolgáltató a részére továbbított Személyes adatokat a jogszabályoknak megfelelőn kezelje, és azokat kizárólag az Érintett által meghatározott vagy a Tájékoztatóban alább rögzített célra használja fel.


A Társaság a Külső szolgáltatók számára végzett adattovábbításról a Tájékoztató keretében tájékoztatja az Érintetteket.


Külső szolgáltatók:



 • Magyar Posta Zrt. (1191 Budapest, Üllői út 114-116.)

 • Facebook, adatfeldolgozó neve: Facebook Inc., címe: 1601 WILLOW ROAD MENLO PARK, CA 94025, adatfeldolgozás célja: marketing

 • Instagram, adatfeldolgozó neve: Facebook Ireland Ltd., címe:  4 Grand Canal Square Grand Canal Harbour Dublin 2 Írország, adatfeldolgozás célja: marketing

 • YouTube, adatfeldolgozó neve: Google LLC., címe: Mountain View, Kalifornia, Egyesült Államok, adatfeldolgozás célja: marketing

 • Google LLC (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Amerikai Egyesült Államok), adatfeldolgozás célja: marketing, reklám

 • Microsoft Corporation (One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-7329, USA), adatfeldolgozás célja: marketing, reklám

 • a mindenkor szerződött futár cégek, adatkezelés célja: kiszállítás teljesítése.


17. Az adatbiztonsággal kapcsolatos feladatok


A Társaság gondoskodik az adatok biztonságáról, megteszi azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítja azokat az eljárási szabályokat, amelyek az irányadó jogszabályok, adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A Társaság az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen.


A Társaság és az adatfeldolgozó a tudomány és technológia állása és a megvalósítás költségei, továbbá az adatkezelés jellege, hatóköre, körülményei és céljai, valamint a természetes személyek jogaira és szabadságaira jelentett, változó valószínűségű és súlyosságú kockázat figyelembevételével megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy a kockázat mértékének megfelelő szintű adatbiztonságot garantálja.


A Társaság a fentiek keretében:



 • gondoskodik a jogosulatlan hozzáférés elleni védelmet biztosító intézkedésekről, ezen belül a szoftver és hardver eszközök védelméről, illetve a fizikai védelemről (hozzáférés védelem, hálózati védelem);

 • megteszi az adatállományok helyreállításának lehetőségét biztosító intézkedéseket, a rendszeres biztonsági mentésről;

 • intézkedik a vírusvédelemről.


18. Az adatkezelés időtartama


A Társaság a Személyes adatot a vonatkozó jogszabályok szerint törli,



 1. a) Amennyiben kiderül, hogy az adatok kezelése jogellenesen történik, a Társaság a törlést haladéktalanul végrehajtja.

 2. b) Amennyiben az Érintett kéri (a jogszabályon alapuló adatkezelések kivételével).
  Az Érintett önkéntes hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését az Érintett kérheti. Ebben az esetben a Társaság az adatokat törli. A törlés csak akkor tagadható meg, ha az adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad. A törlési kérelem megtagadásáról, és az adatkezelést lehetővé tevő jogszabályról a Társaság minden esetben tájékoztatást ad.
  c) Amennyiben ismertté válik, hogy az adat hiányos vagy téves – és ez az állapot jogszerűen nem orvosolható –, feltéve, hogy a törlést jogszabály nem zárja ki.
  d) Ha az adatkezelés célja megszűnt, vagy az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt;


A törlés megtagadható (i) ha a Személyes adatok kezelésére jogszabály felhatalmazást ad; valamint (ii) jogvédelemhez, jogérvényesítéshez szükséges.



 1. e) Azt a bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elrendelte
  Amennyiben bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság jogerősen elrendeli az adatok törlését, a törlést az Adatkezelő végrehajtja.


Törlés helyett a Társaság – az Érintett tájékoztatása mellett – zárolja a személyes adatot, ha az Érintett ezt kéri, vagy ha a rendelkezésére álló információk alapján feltételezhető, hogy a törlés sértené az Érintett jogos érdekeit. Az így zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta. A Társaság megjelöli az általa kezelt személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.
A jogszabály által elrendelt adatkezelések esetében az adatok törlésére a jogszabály rendelkezése az irányadó.


A törlés esetén a Társaság az adatokat személyazonosításra alkalmatlanná teszi. Amennyiben jogszabály azt előírja, a Társaság a személyes adatot tartalmazó adathordozót megsemmisíti.
A törlési kérelem megtagadásáról a Társaság minden esetben tájékoztatja az Érintettet, megjelölve a törlés megtagadásának indokát. Személyes adat törlésére irányuló igény teljesítését követően a korábbi (törölt) adatok már nem állíthatók helyre.
A Társaság által küldött hírlevelek az azokban található leiratkozás linken keresztül mondhatók le. Leiratkozás esetén a Társaság a hírlevél adatbázisában az Érintett Személyes adatait törli.


19. Az Érintettek jogai az adatkezeléssel kapcsolatban


19.1 A Társaság az Érintettet a kapcsolatfelvétellel egyidejűleg tájékoztatja az adatok kezeléséről. Az Érintett emellett bármikor jogosult arra, hogy az adatkezelésről tájékoztatást kérjen.
Az Érintett jogosult arra, hogy a Társaságtól visszajelzést kapjon arra vonatkozóan, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e, és ha ilyen adatkezelés folyamatban van, jogosult arra, hogy a személyes adatokhoz hozzáférést kapjon és tájékoztatást az adatkezelés céljáról, az érintett személyes adatok kategóriáiról, azon címzettek vagy címzettek kategóriáiról, akikkel, illetve amelyekkel a személyes adatokat közölték vagy közölni fogják, a személyes adatok tárolásának tervezett időtartamáról, vagy ha ez nem lehetséges, ezen időtartam meghatározásának szempontjairól. Az Érintettet megilleti az a jog, hogy kérelmezheti az adatkezelőtől a rá vonatkozó személyes adatok helyesbítését, törlését vagy kezelésének korlátozását, és tiltakozhat az ilyen személyes adatok kezelése ellen. Megilleti továbbá valamely felügyeleti hatósághoz címzett panasz benyújtásának joga, illetve ha az adatokat nem az érintettől gyűjtötték, a forrásukra vonatkozó minden elérhető információ.


19.2 Az Érintett jogosult arra, hogy kérésére az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok – egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő – kiegészítését.


19.3 Az Érintett a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével kérheti a Társaságot, hogy indokolatlan késedelem nélkül törölje a rá vonatkozó személyes adatokat. A Társaság az Érintettet a törlésről tájékoztatja.


19.4 Az Érintett az Infotv.-ben meghatározottak szerint tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.


19.5 Az Érintett tájékoztatás, helyesbítés, törlés iránti kérelmét előterjesztheti írásban, a Társaság székhelyére, telephelyére címzett levélben, vagy a Társaságnak a borkuria@simonfay.hu címre küldött e-mailben.


19.6 Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza, ha az Érintett vitatja a kezelt Személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy a Társaság ellenőrizze a Személyes adatok pontosságát. A Társaság megjelöli az általa kezelt Személyes adatot, ha az Érintett vitatja annak helyességét vagy pontosságát, de a vitatott Személyes adat helytelensége vagy pontatlansága nem állapítható meg egyértelműen.


Az Érintett kérheti, hogy Személyes adatainak kezelését a Társaság korlátozza akkor is, ha az Adatkezelés jogellenes, de az Érintett ellenzi a kezelt Személyes adatok törlését, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását.


Az Érintett akkor is kérheti Személyes adatai kezelésének a Társaság általi korlátozását, ha az Adatkezelés célja megvalósult, de az Érintett igényli azok Társaság általi kezelését jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


19.7 Az Érintett jogosult arra, hogy a rá vonatkozó, általa egy adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá jogosult arra, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa anélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.


19.8 Amennyiben a Társaság az Érintett helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelmét nem teljesíti, a kérelem kézhezvételét követő 30 napon belül írásban közli a helyesbítés, zárolás vagy törlés iránti kérelem elutasításának indokait. A helyesbítés, törlés vagy zárolás iránti kérelem elutasítása esetén az adatkezelő tájékoztatja az Érintettet a bírósági jogorvoslat, továbbá a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz fordulás lehetőségéről.


19.9 Az Érintett a fenti, jogainak gyakorlásával kapcsolatos nyilatkozatokat megteheti az adatkezelő 2. pontban írt elérhetőségein.


19.10 Az Érintett panaszával fordulhat közvetlenül a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.; telefon: +36-1-391-1400; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu; honlap: www.naih.hu) is. Az Érintett jogosult jogainak megsértése esetén az Infotv. 22. § (1) bekezdése alapján bírósághoz fordulni. A per elbírálása a törvényszék hatáskörébe tartozik. A per – az Érintett választása szerint – az Érintett lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt is megindítható. Az Adatkezelő kérésre az Érintett részletesen tájékoztatja a jogorvoslat lehetőségéről és eszközeiről.