Általános Szerződési Feltételek

(továbbiakban: „Vásárlási feltételek”)

Az ÁSZF letölthető teljes terjedelemben az alábbi PDF ikonra kattintva:

Érvényes 2019. január 10. napjától.

Jelen Vásárlási Feltételek célja a weblapot üzemeltető vállalkozás és a vele a Vásárlási Feltételek 2. pontjában megjelölt termék megvásárlása tárgyában szerződést kötő fogyasztó között létrejött jogviszonyra vonatkozó feltételek egységes és részletes szabályozása, valamint a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Korm. rendeletben (a továbbiakban a „Rendelet”) meghatározott körben a vásárló (fogyasztó) tájékoztatása a szerződéskötést megelőzően.

A Vásárlási Feltételek a Rendelet 11.§ (6) bekezdése értelmében a szerződés részét képezik.

 1. Fontos fogalmak a vásárlás, szerződéskötés során

A Vásárlási Feltételek alkalmazásában:

a) fogyasztó: a Polgári Törvénykönyvben meghatározott fogyasztó, azaz a szakmája, önálló foglalkozása vagy üzleti tevékenysége körén kívül eljáró természetes személy, azzal, hogy alkoholtartalmú italt a vonatkozó jogszabályok szerint kizárólag 18. életévét betöltött személy vásárolhat és fogyaszthat,

b)  fogyasztói jogvita: a termék minőségével, biztonságosságával, a termékfelelősségi szabályok alkalmazásával, a szolgáltatás minőségével, továbbá a felek közötti szerződés megkötésével és teljesítésével kapcsolatos vitás ügy

c) fogyasztói szerződés: a fogyasztó és a vállalkozás között kötött szerződés

d) jótállás: a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban a „”) szerinti, valamint külön jogszabályban a fogyasztói szerződésekre meghatározott kötelező jótállás,

e) távollévők között kötött szerződés: olyan fogyasztói szerződés, amelyet a szerződés szerinti termék vagy szolgáltatás nyújtására szervezett távértékesítési rendszer keretében a felek egyidejű fizikai jelenléte nélkül úgy kötnek meg, hogy a szerződés megkötése érdekében a szerződő felek kizárólag távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszközt alkalmaznak,

f) távollévők közötti kommunikációt lehetővé tévő eszköz: olyan eszköz, amely alkalmas a felek távollétében – szerződés megkötése érdekében – szerződési nyilatkozat megtételére. Ilyen eszköz különösen a címzett vagy a címzés nélküli nyomtatvány, a szabványlevél, a sajtótermékben közzétett hirdetés megrendelőlappal, a katalógus, a telefon, a telefax és az internetes hozzáférést biztosító eszköz,

g) termék: a jelen Vásárlási Feltételek 2. pontjában meghatározott ingó dolog,

h)  vállalkozás: az üzleti tevékenysége körében eljáró, 11. pontban meghatározott jogi személy.

 1. Termékek a szerződésben, jellemzőik

A vállalkozás által üzemeltetett honlapon keresztül a fogyasztó által kiválasztásra kerülő bor, pálinka, illetve esetlegesen egyéb alkoholtartalmú italok. Az italok részletes jellemzői a termékek adatlapján olvashatóak.

 1. Árak, árazás, szállítási és egyéb költségek

A termékek ára az oldalon szereplő bruttó ár.

Az esetleges akciós árak külön kerülnek feltüntetésre és a webshopban jelzett időtartamig érvényesek.

A feltüntetett árak nem tartalmazzák a szállítással kapcsolatos költségeket, amelyeket részletesebben a 7. pont állapít meg.

 1. Megrendelés folyamata

A megrendelés történhet regisztrációt követően, illetve regisztráció nélkül is.

 • A termékeket a https://simonfay.borkuria.com oldalról átnavigálva (menüpont, gomb, link) a https://shop-simonfay.borkuria.com oldalon; vagy közvetlenül a https://shop-simonfay.borkuria.com  oldalon található web-shopban lehet megrendelni.
 • A megrendelni kívánt termékeket a kosárba helyezés után lehet megvásárolni. Amennyiben minden terméket betett a kosárba, klikkelni kell a „KOSÁR” gombra, vagy a fejlécben lévő kosár ikonra.
 • Ekkor áttekintheti a kosár tartalmát, módosíthatja a darabszámot, de törölhet is tétel kedve szerint. Ezután, ha változtatott valamit, akkor kattintson a Kosár frissítése (zöld) gombra. majd adja meg a szállítási módot, ezután mehet a pénztárhoz a „TOVÁBB A PÉNZTÁRHOZ” gombra kattintva.
 • A megjelenő oldalon adhatja meg a számlázási adatokat.
 • Ki kell választani a szállítási módot, céget
 • Utolsó lépésként el kell fogadni az Adatkezelési Irányelveinket és Általános Szerződési Feltételeinket, (csak kattints a kis négyzetbe.) majd a „MEGRENDELÉS ELKÜLDÉSE” gombra kattintva fejezheti be a vásárlást.
 • A sikeres megrendelésről a megjelenő oldal tájékoztat, amelyet elmenthet, vagy akár ki is nyomtathat. A megrendelésről e-mailben is tájékoztatjuk, amelyben benne lesznek a rendelés adatai, illetve ha utalással fizet, akkor minden adat az utaláshoz.

A vásárló és a vállalkozás között a szerződés ráutaló magatartással, a vállalkozás által küldött visszaigazolással jön létre.

A Ptk. 6:7. § (3) bekezdése alapján a megkötendő szerződés írásba foglalt szerződésnek minősül. A szerződésre irányadó nyelv a magyar.

A szerződés a Társaság online rendszerében tárolásra kerül, mely utóbb is hozzáférhető.

 1. A megrendelés lemondásának módja és feltételei

A megrendelés megváltoztatására addig van lehetőség, amíg azt át nem adjuk a futárcégnek. Ez esetben hívja a +36 30 414 2541-es telefonszámot, vagy írjon e-mailt: borgaleria@simonfay.hu

 1. Korlátozások a termékek megrendelése során

Az 1. pontban írtak szerint alkoholtartalmú termékeket csak 18 év feletti megrendelők tudnak vásárolni. Az életkor ellenőrzése a megrendelés során történik.

 1. Szállítás

Vállalkozásunk a szállítás során több partnerrel is együttműködik. A megrendelő számára a legoptimálisabb partner kiválasztása a megrendelés leadása során történik.

Fontos, hogy a vállalkozás a szállító partner részéről felmerült esetleges hibákért, késedelemért vagy más változtatásért felelősséget nem vállal. figyelemmel arra, hogy a szállító cég magatartását a vállalkozás befolyásolni nem tudja.

 1. Elállás, reklamációk   

a) A szállítással kapcsolatos kifogások

Az Ön megrendeléséért az áru kézhezvételéig teljes körű felelősséget vállalunk. A hibás vagy sérült árut 5 munkanapon belül cseréljük, vagy pótoljuk saját költségünkre.

Amennyiben Ön a hibás szállítás vagy az áru szállításkori sérülése miatt a lenti, c) pont szerint eláll a megrendeléstől, akkor a már megfizetett áru ellenértékét a c) pont rendelkezéseinek megfelelően visszafizetjük.

Az áru átvételét követően a szállítással kapcsolatos reklamációkat nem áll módunkban elfogadni.

b) Panaszkezelés

Megrendelésével és a szállítással kapcsolatos reklamációit, észrevételeit szívesen várjuk az alábbi email címen: borgaleria@simonfay.hu; vagy a +36 30 414 2541-es telefonszámon, amelyre legkésőbb 30 napon belül érdemi választ adunk.

Felügyeleti szerv: Budapest, VI. kerület, Önkormányzata Jegyzője

Ön jogosult a fogyasztói jogvita bírósági eljáráson kívüli rendezése – így különösen egyezség létrehozásának megkísérlése, ennek eredménytelensége esetén pedig az ügyben döntés hozatala a fogyasztói jogok egyszerű, gyors, hatékony és költségkímélő érvényesítésének biztosítása érdekében a békéltető testülethez fordulni.

Az eljárásra az Ön lakóhelye vagy tartózkodási helye, ennek hiányában a fogyasztói jogvitával érintett vállalkozás vagy az annak képviseletére feljogosított szerv székhelye szerinti békéltető testület illetékes. Az eljárásra – az Ön erre irányuló kérelme alapján – a fentiek szerint illetékes testület helyett a kérelemben megjelölt békéltető testület illetékes.

A vállalkozás székhelye szerint illetékes békéltető testület neve és székhelyének postai címe:

Budapesti Békéltető Testület (1016 Budapest, Krisztina krt. 99.)

Tájékoztatjuk, hogy a 11. pontban megjelölt vállalkozások nem rendelkeznek a fogyasztókkal szembeni tisztességtelen kereskedelmi gyakorlat tilalmáról szóló törvény szerinti magatartási kódexszel.

c) A fogyasztó elállási joga

i. Az elállási jog gyakorlásának határideje és módja

Ön 14 napon belül jogosult indokolás nélkül elállni e szerződéstől.

Az elállási határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több darabból álló termék szolgáltatásakor pedig attól a naptól számított 14 nap elteltével, amelyen Ön vagy az Ön által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.

Ha Ön elállási jogával élni kíván, elállási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (például postán, telefaxon vagy elektronikus úton küldött levél útján) az alábbi címre:

Cím:

 1. Simonfay Mezőgazdasági, Termelő Kft. 1061 Budapest, Andrássy út 36. 2. em. 5.
 2. Simonfay Borkúria: 3915 Tarcal Fő u.108.
 3. Simonfay Mezőgazdasági Kft. telephelye: 3915 Tarcal Fő u.101.

Telefon: +36 30 414 2541     E-mail: borgaleria@simonfay.hu

Az elállási jog gyakorlásához a Rendelet 2. számú mellékletében rendszeresített elállási nyilatkozat-mintát is felhasználhatja.

Amennyiben el kíván állni a szerződéstől, az alábbi mintát felhasználva, aláírva juttassa vissza a fenti címek egyikére:

Az alábbi minta közvetlenül is használható. Másolja ki és illessze be egy szövegszerkesztőbe.

„Címzett: (itt szükséges a vállalkozás nevének, postai címének, és – ha van – telefonszámának, telefax-számának és elektronikus levelezési címének megjelölése)

Alulírott/ak kijelentem/kijelentjük, hogy gyakorlom/gyakoroljuk elállási jogomat/jogunkat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében: (itt szükséges a szerződés tárgyául szolgáló termék megjelölése)

Átvétel időpontja:

A fogyasztó(k) neve:

A fogyasztó(k) címe:

A fogyasztó(k) aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén)

Kelt:”

Az elállási jog gyakorlása határidőben történik, amennyiben Ön a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási nyilatkozatát.

Tájékoztatjuk, hogy elállási jogát a szerződés megkötésének napja és a termék átvételének napja közötti időszakban is gyakorolhatja.

ii. Az elállás joghatásai

Ha Ön eláll ettől a szerződéstől, haladéktalanul, de legkésőbb az Ön elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatérítjük az Ön által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy Ön az általunk felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.) A visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmazunk, kivéve, ha Ön más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag Önt semmilyen többletköltség nem terheli.

A visszatérítést mindaddig visszatarthatjuk, amíg vissza nem kaptuk a terméket, vagy Ön nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.

Ön köteles számunkra a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni vagy átadni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.

A termék visszaküldésének közvetlen költségét Ön viseli.

iii. Az elállási jog kizártsága

Ön a szerződéstől való elállási jogát nem gyakorolhatja, amennyiben a termék egészségvédelmi és/vagy higiéniai okokból az átadást követő felbontása után nem küldhető vissza. (A palackozott italoknak tehát bontatlannak, sértetlennek kell lenniük, ellenkező esetben az elállás joga nem gyakorolható.)

 1. Kellékszavatosság, a termékszavatosság, jótállás

a) Kellékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a kellékszavatossági jogával?

Ön a 11. pontban meghatározott vállalkozás hibás teljesítése esetén a vállalkozással szemben kellékszavatossági igényt érvényesíthet a Polgári Törvénykönyv szabályai szerint.

Milyen jogok illetik meg Önt kellékszavatossági igénye alapján?

Ön – választása szerint–az alábbi kellékszavatossági igényekkel élhet:

Kérhet kijavítást vagy kicserélést, kivéve, ha az ezek közül az Ön által választott igény teljesítése lehetetlen vagy a vállalkozás számára más igénye teljesítéséhez képest aránytalan többletköltséggel járna. Ha a kijavítást vagy a kicserélést nem kérte, illetve nem kérhette, úgy igényelheti az ellenszolgáltatás arányos leszállítását vagy a hibát a vállalkozás költségére Ön is kijavíthatja, illetve mással kijavíttathatja vagy – végső esetben – a szerződéstől is elállhat.

Választott kellékszavatossági jogáról egy másikra is áttérhet, az áttérés költségét azonban Ön viseli, kivéve, ha az indokolt volt, vagy arra a vállalkozás adott okot.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön kellékszavatossági igényét?

Ön köteles a hibát annak felfedezése után haladéktalanul, de nem később, mint a hiba felfedezésétől számított kettő hónapon belül közölni. Ugyanakkor felhívjuk a figyelmét, hogy a szerződés teljesítésétől számított két éves elévülési határidőn túl kellékszavatossági jogait már nem érvényesítheti.

Kivel szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét?

Ön a vállalkozással szemben érvényesítheti kellékszavatossági igényét.

Milyen egyéb feltétele van kellékszavatossági jogai érvényesítésének?

A teljesítéstől számított hat hónapon belül a kellékszavatossági igénye érvényesítésének a hiba közlésén túl nincs egyéb feltétele, ha Ön igazolja, hogy a terméket a 11. pontban meghatározott vállalkozás nyújtotta. A teljesítéstől számított hat hónap eltelte után azonban már Ön köteles bizonyítani, hogy az Ön által felismert hiba már a teljesítés időpontjában is megvolt.

b) Termékszavatosság

Milyen esetben élhet Ön a termékszavatossági jogával?

Ingó dolog (termék) hibája esetén Ön követelheti a gyártótól, hogy a termék hibáját javítsa ki, vagy – ha a kijavítás megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeinek sérelme nélkül nem lehetséges – a terméket cserélje ki.

Milyen jogok illetik meg Önt termékszavatossági igénye alapján?

Termékszavatossági igényként Ön kizárólag a hibás termék kijavítását vagy kicserélését kérheti.

Milyen esetben minősül a termék hibásnak?

A termék akkor hibás, ha az nem felel meg a forgalomba hozatalakor hatályos minőségi követelményeknek vagy pedig, ha nem rendelkezik a gyártó által adott leírásban szereplő tulajdonságokkal.

Milyen határidőben érvényesítheti Ön termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét Ön a termék gyártó általi forgalomba hozatalától számított két éven belül érvényesítheti. E határidő elteltével e jogosultságát elveszti.

Kivel szemben és milyen egyéb feltétellel érvényesítheti termékszavatossági igényét?

Termékszavatossági igényét kizárólag az ingó dolog gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. A termék hibáját termékszavatossági igény érvényesítése esetén Önnek kell bizonyítania.

A gyártó (forgalmazó) milyen esetben mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól?

A gyártó (forgalmazó) kizárólag akkor mentesül termékszavatossági kötelezettsége alól, ha bizonyítani tudja, hogy:

 • a terméket nem üzleti tevékenysége körében gyártotta, illetve hozta forgalomba, vagy
 • a hiba a tudomány és a technika állása szerint a forgalomba hozatal időpontjában nem volt felismerhető vagy
 • a termék hibája jogszabály vagy kötelező hatósági előírás alkalmazásából ered.

A gyártónak (forgalmazónak) a mentesüléshez elegendő egy okot bizonyítania.

Felhívom figyelmét, hogy ugyanazon hiba miatt kellékszavatossági és termékszavatossági igényt egyszerre, egymással párhuzamosan nem érvényesíthet. Termékszavatossági igényének eredményes érvényesítése esetén azonban a kicserélt termékre, illetve kijavított részre vonatkozó kellékszavatossági igényét a gyártóval szemben érvényesítheti.

A kellékszavatosságról, a termékszavatosságról és a jótállásról szóló mintatájékoztató

c) Jótállás

Termékeink jellegére tekintettel jótállást nem vállaluk.

 1. Fizetési módok

A fizetési módot a megrendeléskor választhatja meg. A megrendelt tételeket utánvéttel, amennyiben a szállító partner lehetővé teszi, utánvétel esetén bankkártyával is, átutalással és biztonságos online kapcsolaton keresztül – Barion Payment Zrt, Barion fizetési átjáró internetes oldalán – a bankok által is elfogadott kártyatípusok segítségével, biztonságos kapcsolaton keresztül is kiegyenlítheti.

Az átutalásos fizetés esetén a megrendelés leadását követően megküldjük a számlaszámot és a hivatkozási számot, továbbá a fizetendő összeget, amelyek segítségével az átutalást el tudja indítani. (Az összeg beérkezéséről e-mail értesítést küldünk Önnek.)

Annak érdekében, hogy biztosítsuk Önt afelől, hogy a tranzakciók lebonyolítása érdekében megadott hitelkártya-információk biztonságban vannak, a Vállalkozás a tranzakció lebonyolítása előtt, alatt és után sem számítógépein, sem máshol nem tárolja a megadott hitelkártya-számot. A vásárlás folyamata és a bankkártyás fizetési tranzakció két, teljesen elkülönített rendszerben történik, azaz míg Ön a regisztrációt, termékek kiválasztását, a megrendelés feladását közvetlenül a https://shop-simonfay.borkuria.com/ weboldalon teszi meg, addig a bankkártyás tranzakció lebonyolítása a Barion Payment Zrt. üzemeltetésében lévő, Barion fizetési átjáró biztonságos weboldalon történik meg. A megrendelés leadása, valamint a bankkártyával történő fizetés során megadott adatokat a Vállalkozás, valamint a Barion Payment Zrt. nem hozza a másik fél tudomására.

Jótanácsok a vásárláshoz

 • Olvassa el Webáruházunk ismertetőjét, a vásárlás kondícióit és a kiszállítás és a fizetés feltételeit!
 • Tanulmányozza át a Webáruház biztonsági feltételeit, hiszen ezzel garantálják az Ön adatainak biztonságát!
 • Tartsa nyilván a vásárlásával kapcsolatos adatait!
 • Tartsa nyilván a fizetéssel kapcsolatos tranzakciós adatait! (tranzakció azonosító, engedélyszám)
 • Biztosítsa, hogy titkos kártyaadataihoz illetéktelen személy soha ne férhessen hozzá.
 • Használjon olyan böngészőt, amely támogatja az SSL titkosításhoz szükséges opciót!

A díjat akkor tekintjük megfizetettnek, ha a megrendelt termékek átvételét megelőző munkanapon a fizetendő összeg megérkezik a bankszámlaszámunkra. Ellenkező esetben nem áll módunkban kiszállítani/átadni Önnek a megrendelt termékeket.

 1. A szerződés időtartama, a vállalkozás személye

A szerződés a Ptk. 6:3. § a) pontja értelmében a szolgáltatások kölcsönös teljesítésével megszűnik.

A vállalkozás személye és adatai az alábbiak:

Simonfay Mezőgazdasági, Termelő Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 1061 Budapest, Andrássy út 36.

Adószám: 13368292-2-42

E-mail: borgaleria@simonfay.hu

Telefon: +36 30 414 2541

Cégbejegyzés: Cg. 01-09-731681, Fővárosi Törvényszék Cégbírósága

Bpiroda/08618/aszf_borkuria_20181218/ÁM